Regler för U-ringen

Ungdomstävling som arrangeras av

L 100-IF, IF Thor, OK Linné och Rasbo IK/Uppsala IF/Björklinge SOK

 

Varje klubb arrangerar en etapp årligen enligt ett rullande schema.

Etapp

2002

2003

2004

2005

1

linne

thor

l100

linne

2

l100

linne

thor

rasbo

3

rasbo

rasbo

rasbo

l100

4

thor

l100

linne

thor

 

Rasbo alternerar mellan etapp två och tre.

 

Ansvar:

1:a klubb enligt detta schema är ansvarig för följande:

Planerar och kallar till en tävlingsledar/kontaktpersonsträff i februari/mars och ett möte i april för (tävlingsledare, banläggare) och kontaktpersoner.

Ordnar en gemensam inbjudan med ett kortfattat PM där samtliga tävlingstillfällen och tävlingsområde anges. Distribueras senast 3 veckor före sista anmälningsdag (månadsskiftet april/maj).

Ansvarar för att en hemsida läggs upp där alla klubbar ska lägga PM, startlistor, resultatlistor och ev reportage.

Distribuerar lista med anmälda till övriga klubbar.

Ordnar nummerlappar.

Utdelning av plakett till etappsegrare i huvudklasserna.

Initierar beslut om anmälningsavgiftens storlek.

Hyr SportIdent pinnar.

2:a och 3:e klubb planerar och arrangerar sina respektive etapper. Plakett till etappsegrare i huvudklasserna.

4:e klubb enligt schemat har ansvar för följande:

Gör en tydlig sammanställning av de 3 första etapperna som anslås på TC.

Gravering av plakett till etappsegrare i huvudklasserna på varje etapp, samt slutsegrare i huvudklasserna. (Plaketterna graverade: segrare etapp X resp slutsegrare + klass och år.)

Gravering av plakett till alla som deltagit i 3 etapper. U-ringen + år

Inköp av priser.

Utdelning av plaketter och priser.

Ordnar en efterträff inom 1 månad efter sista etappen.

Kontaktpersonen reviderar dessa regler 1 gång per år vid efterträffen och distribuerar den till de övriga kontaktpersonerna.

 

PM

Läggs av respektive klubb ut på hemsidan, samt skickas till kontaktpersonerna i god tid före etappen. Skriv ut om miniknat INTE anordnas.

 

Hemsida

Inbjudan, PM för respektive etapp, star- och resultatlistor och ev reportage läggs upp på U-ringens hemsida. Administreras 2004 av Tony Axelsson, e-post: tony.axelsson@ebrevet.nu

<mailto:bny633h@tninet.se>

Startlista

Lottning görs av varje klubb till den egna etappen. Kort startdjup, max 45 minuter. Komprimera klasserna.

I U-klasserna ska de som vill springa par ges samma starttid.

Inskolningsklassen lottas ej, de skall få välja starttid vid starten (jmfr direktanmälan). Startlistan läggs ut på hemsidan, om möjligt, minst 5 dagar före etappen och kompletteringar av vakanser görs så snart som möjligt.

 

Nummer-lappar

Nummerlappar till alla utom vuxna nybörjare. Samlas in efter varje etapp.

 

Vakans-platser

Vakanser ska finnas i varje klass. Vill man utnyttja vakansplats anmäler man detta i sekretariatet på tävlingsdagen. Utnyttjad vakansplats skall meddelas övriga etapparrangörer med det snaraste för att kommande startlistor ska bli korrekta. Antalet vakansplatser bör vara störst vid de två första etapperna.

 

Resutatlista

Från varje etapp så snart som möjligt till hemsidan samt anslås vid nästa etapp. Extra viktigt att eventuellt justerade, anslagna resultat från etapp 1 och 2 samt resultatet från etapp 3 skickas till arrangören av etapp 4 så snabbt som möjligt för att sammanställningen ska kunna göras.

Slutresultat skickas snarast till respektive klubb efter etapp 4 samt till hemsidan.

Ingen tidtagning i inskolning utan bara ”deltagit”.

Resultat (minst de 5 första i varje klass där tidtagning skett) skickas till UNT.

 

Poäng-beräkning

Lägsta platssiffran för tre etapper räknas. Vid lika summa avgör bästa placering vid dessa etapper. Kan löpare ej skiljas åt efter dessa kriterier delas placeringen. För att få en slutlig placering vid start i U-klass skall start ha skett i en och samma klass i minst tre etapper. Tävlande som startar i par poängberäknas var och en för sig.

 

Priser

Till så många som möjligt. Minsta antal = i klasserna upp tom 12 år pris till alla, i övriga klasser till de 3 första + utlottade priser till de som deltagit i 3 etapper.

I U-klasserna och inskolningsklassen ska alla priser lottas ut. Något ”uppmuntringspris” till vuxenklassen.

Dessutom plaketter till alla etappsegrare + slutsegrare i huvudklasserna och deltagarplakett till övriga som deltagit i minst 3 etapper. Deltagarplaketterna bör delas ut i samband med målgång på etapp 4.

 

UNT

Varje klubb ser till att annons kommer in i UNT under rubrik ”Från klubbarna”. Där ska stå: ”OL-alliansen: U-ringen +datum. Samling xxx kl 18.00, första start 18.30. Arrangör: xxx.” Obs, på etapp 4 gäller andra tider.

Två insättningar, dagen före och tävlingsdagen. Tänk på att det ska vara UNT tillhanda senast kl. 10 arbetsdagen innan.

Resultatredovisning, se ovan (Resultatlista).

 


Banor

Viktigt med bankontroll. Ungdomsledarna i varje klubb måste granska banorna och se till att de håller rätt nivå.

Inskolningsbanan ska, vid kontroll, stig-/vägförgrening etc där tveksamhet råder, ha glad och ledsen gubbe. Ingen tidtagning utan bara ”deltagit” på resultattavlan.

Vuxna nybörjare: gör ej banan för svår, inte så många kontroller, inte så långt.

Svårighetsgrad och banlängd enligt inbjudan. Klasserna HD10 och 12 är lättare än ”normala” tävlingsbanor (en färgklass under) och klasserna HD14 och 16 skall vara av normal svårighetsgrad, men kortare än ”normala” tävlingsbanor. Miniknat kan anordnas efter beslut i respektive klubb.

 

Anmälnings-avgift

85 kr / anmäld deltagare. Faktureras i efterhand av 4:e klubb. (ca 40 kr tänkt till prisinköp, 20 kr till inköp av plaketter, och resten till en kartpott där Rasbo/UIF kan få bidrag från för en del av sina kartkostnader.)

För de som hyr SportIdent pinnar tillkommer hyravgift.

Övrigt

Dusch/toa inget måste. Uppmana dock ungdomarna att ta med sig eget tvättvatten.

 

Graveringsapparat finns att låna av IF Thor på deras kansli (tel 40 04 04 / 40 04 01) i Lurbo. Gravyrplaketter och information angående graveringsapparaten finns att hämta hos Yngve Ekeberg (tel 018-42 90 93).

 

 

Datum för planerade träffar 2004:

Tävlingsledar/kontaktpersonsträff (ev banläggare): 2004-03-29 kl 18.00 i Rasbohallen.

Det är önskvärt att banläggarna bokar ytterligare möten för att få banorna så jämna som möjligt.

 

Kontaktpersoner för U-ringen 2004:

 

IF Thor

L-100 IF

Rasbo IK/UIF

OK Linné

Anna Hansson

Katarina Bengtsson

Kristina Jansson

Mats Wickbom

Dalby Kvarnberget

Russinvägen 13

Rasbo, Sämjesta

Bredåker Gamla Uppsala

755 91 Uppsala

741 31 Knivsta

755 96 Uppsala

755 94 UPPSALA

tel 38 23 69

tel 34 22 60

tel 36 80 76

tel 32 81 77

anna.nossnah@telia.com

katarina.bab@telia.com

kristina.jansson@c.lst.se

mats_wickbom@hotmail.com (mats_wickbom)

 


Till början

 

 

 

 

 

Tillbaka till huvudsidan