Hyresvillkor Thorgården Lurbo

Kontrakt gällande hyresöverenskommelse upprättas mellan Idrottsföreningen Thor (IF Thor) och hyresgästen (Ansvarig förhyrare) vid förhyrning av lokaler vid Thorgården Lurbo (Lokal).

Hämta villkoren som PDF-fil.

Allmänna bestämmelser

§1

Thorgården Lurbo drivs av IF Thor som är en ideell idrottsförening. Lokalerna uthyres i befintligt skick. Vid större avvikelser från vad som kan betraktas som normal standard för Thorgården Lurbo har förhyraren möjlighet att begära reducering av avgift motsvarande den reducerade standarden. IF Thor skall dock inte hållas ansvarig för eventuell ekonomisk skada som dessa avvikelser i standard eventuellt kan medföra för förhyraren eller tredje part.

Hyresvärdens ansvars- och olycksfallsförsäkring gäller inte för hyresgästens arrangemang / verksamhet.

§2

Förhyrning sker endast till person över 25 år. IF Thor har rätt att neka uthyrning utan vidare motivering. Genom undertecknandet av hyreskontrakt intygar hyresgästen att denne respekterar demokratiska värderingar och alla människors lika värde. Hyresgästen är skyldig att sanningsenligt uppge verksamhetens innehåll och inriktning. Brott mot denna regel ger hyresvärden rätt att omedelbart häva avtalet. IF Thor har rätt att med omedelbar verkan ogiltigförklara hyresöverenskommelse om det uppdagas att förhyraren på något sätt lämnat felaktiga uppgifter eller vilselett IF Thor.

Lokalernas ibruktagande

 §3

Då Lokalen tas i bruk ansvarar förhyraren för att lokalerna besiktigas och eventuella fel och brister i t.ex. städning omgående påtalas.

Lokalernas användning

 §4

I huvudbyggnaden får maximalt 50 personer vistas samtidigt enligt gällande brandföreskrifter.

 §5

Ansvarig förhyrare ansvarar för verksamheten och ordningen i och i anslutning till Lokalen under förhyrningstiden. Ansvarig förhyrare är skyldig att närvara vid de aktiviteter som sker i eller i anslutning till Lokalen och att vara anträffbar under den tid förhyrningen sker. Det är hyresgästens ansvar att upprätthålla säkerheten under hyrestillfället. Hyresgästen ska följa säkerhetsföreskrifter som getts skriftligen och muntligen. Hyresgästen och hyresvärden har ett delat ansvar över brandskyddet under hyrestillfället. Extra viktigt är att följa maxantal personer i respektive lokal och att hålla samtliga utrymningsvägar upplåsta och fria från föremål. Informera era gäster om var utrymningsvägar och brandsläckningsutrustning finns.

 

Stöldbegärlig egendom ska förvaras inlåst och ej synlig från fönster. Tag med stöldbegärlig egendom först på arrangemangsdagen och ta med den hem samma dag. Mat, dryck, PA-utrustning och annan teknik samt gåvor är attraktiva byten. Förvarar hyresgästen sin egna stöldbegärliga egendom i hyrd lokal under tidpunkter då denne inte själv närvarar, står hyresgästen för hyresvärdens självrisk vid inbrott.

Hyresgästen ansvarar för att dörrar är låsta och fönster stängda och reglade när lokalen lämnas. Hyresgästen ansvarar också för att eventuella skadeförebyggande åtgärder, såsom brandvarnare och brandsläckare behålls i bruk och står kvar på anvisade platser.

§6

I Lokalen råder rökförbud, detta gäller även e-cigaretter och rökmaskin samt därmed jämförbara utrustningar. Pälsdjur får ej vistas i huvudbyggnaden, dock får de vistas i Annexet.

§7

Lokal som ej har bokats men som vid besiktning ändå befinns ha varit nyttjade tilläggsdebiteras ansvarig förhyrare.

Hyresgästen – ansvarar för snöskottning och halkbekämpning under hyrestiden. Hyresgästen ansvarar för att påtala eventuella skaderisker och felanmäla vid behov. Hyresvärden ansvarar för att avhjälpa bristerna i möjligaste mån. Hyresvärden bär det juridiska fastighetsägaransvaret.

 

Återlämning

 

§8

Efter avslutad förhyrning skall de nyttjade lokalerna vara väl städade och på alla sätt återställda. Lokalerna ska städas och iordningställas av hyresgästen enligt anvisningar före hyrestidens slut om inte annat skriftligen avtalats. Hyresgästens egendom ska vara bortförd senast vid hyreskontraktets slut om inte annat avtalats. Hyresgästen ska i annat fall ersätta hyresvärden för bortforsling, eventuell deponeringsavgift.

Hyresgästen förbinder sig att följa hyresvärdens direktiv gällande att minska fastighetens miljöpåverkan samt följa aktuell miljölagstiftning. Hyresgästen är skyldig att använda de avsedda kärlen för sopor samt källsortera enligt hyresvärdens anvisningar. Avfall som det inte finns kärl för, ansvarar hyresgästen för att bortforsla. Tänk också på brandrisken. Glödande, hett eller självantändande avfall får inte kastas. Källsortering finns.

 

§9

Hyresgästen ska förvara nycklar säkert och inte låna ut/lämna ut dem till obehöriga. Vid borttappad nyckel faktureras hyresgästen med faktisk kostnad för nyckel eller hela/delar av låssystem. Ansvarig förhyrare är skyldig att snarast efter avslutad förhyrning återlämna nyckel till IF Thor på överenskommet sätt.

 

§10

Vid brister i städningen har IF Thor rätt att av ansvarig förhyrare utkräva ersättning för eget arbete med 500 kr/timme och för inhyrd arbetskraft med faktisk kostnad samt ett administrativt påslag på 15 procent, dock lägst 500 kr.

 

Skadegörelse

§11

Hyresgästen ansvarar för att återlämna lokalen i uthyrt skick. Hyresgästen ansvarar även för skador orsakade av hyresgästens besökare. Hyresgästen får inte utföra ändringar i lokalen utan föreningens medgivande. Kontrollera med hyresvärden inför eventuell utsmyckning. Allt som skadas, försvinner eller kostar hyresvärden extra pengar under uthyrningstillfället bekostas av hyresgästen. Dit hör skadad utrustning, golv eller inredning, kostnader från polis/räddningstjänst, extra sophämtning, med mera.

Ansvarig förhyrare är solidariskt ersättningsskyldig för eventuellt uppkomna skador på inredning samt på och i anslutning till Lokalen i samband med förhyrning. IF Thor har rätt att av ansvarig förhyrare utkräva ersättning för eget arbete med 500 kr/timme och faktisk kostnad för material och inhyrd arbetskraft samt ett administrativt påslag på 15 procent, dock lägst 500 kr.

§12

IF Thor har rätt att med omedelbar verkan avhysa förhyraren som nyttjar lokalen på ett otillbörligt eller oaktsamt vis. IF Thor har rätt att utöver eventuella ersättningskrav rörande städning och skadegörelse, även utkräva ersättning för kostnader förenade med avhysningen.

§13

Ansvarig förhyrare är skyldig att snarast anmäla eventuella skador till IF Thor. För skador som uppsåtligen dolts eller på annat sätt undanhållits har IF Thor rätt att kräva dubbel ersättning.

Bokning, avbokning och betalning

§14

Lokalen är definitivbokad först när bokningsavgiften är inbetalad till IF Thors bankgiro samt underskrivet kontrakt och skannad eller fotograferad legitimationshandling inkommit till e-postadressen för bokning av Thorgården.

§15

För avbokning skall ansvarig förhyrare snarast kontakta IF Thor och meddela avbokningen. Det är ansvarig förhyrares ansvar att säkerställa att informationen nått IF Thors uthyrningsansvarig på tillbörligt sätt.

§16

Om avbokning sker senast två hela veckor före förhyrningstidens början har förhyraren rätt till återbetalning av halva bokningsavgiften. Vid avbokning senare än två veckor men innan tre dagar innan förhyrningens början debiteras ansvarig förhyrare halv hyra. Vid senare avbokning debiteras full hyra.

 

§17

Betalning skall ske till angivet Bankgiro på överenskommen tid, eller enligt datum på faktura, normalt två veckor innan förhyrning. IF Thor har i annat fall rätt att utkräva dröjsmålsränta i enlighet med konsumentverkets normer.
Utöver hyra betalas vid varje tillfälle gällande depositionsavgift. Depositionsavgift återbetalas till av ansvarig förhyrare angivet kontonummer efter återlämning av nycklar och godkänd slutbesiktning. Eventuella ersättningskrav från IF Thor på ansvarig förhyrare regleras i första hand genom avdrag på depositionsavgiften innan återbetalning.

Personuppgifter

§18

De personuppgifter som vi samlar in om dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Uppgifterna samlas in för att vi ska kunna teckna och fullfölja detta avtal och kommer inte att användas i marknadsföring. Personuppgifterna kan lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag. Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Personuppgiftsansvarig är hyresvärden.

Force Majeur

§18

I den händelse förhyrning ej kan genomföras p.g.a. exempelvis brand eller andra extraordinära omständigheter är IF Thor skyldig att snarast söka kontakt med ansvarig förhyrare i ärendet. Förhyraren har rätt till full återbetalning av inbetalda avgifter. IF Thor åtar sig att i görligaste mån hjälpa förhyraren att hitta alternativ lokal. IF Thor kan inte bli skadeståndsskyldig och skall inte hållas ansvarig för eventuella ekonomiska nackdelar detta kan leda till för förhyraren.

 

 Fastställda 2020-02-24

Kontaktuppgifter: lurbohyra@gmail.com